Login Demo Bestellen
Bel ons op: 0800 5021 Online & adaptief rekenen, taal en Engels oefenen op school

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws

Oefenweb en de referentieniveaus

Dit jaar is het 10 jaar geleden dat de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (de Commissie Meijerink) met een advies kwam over wat leerlingen voor taal en rekenen op hun eigen niveau zouden moeten beheersen. Er is een referentiekader voor taal en rekenen opgesteld, dat opgebouwd is uit vier referentieniveaus. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wat noodzakelijk geacht wordt (het fundamentele niveau: 1F t/m 4F) en wat na te streven is (het streefniveau: 1S t/m 4S). Elk niveau stopt/start bij een overgang naar een ander schooltype (basisschool > mbo > havo > vwo > hbo > universiteit), de zogenoemde ‘drempels’. De niveaubeschrijvingen zijn bedoeld om leerlingen een beetje soepel over deze drempels heen te helpen.

Oefenweb zet zich in voor het ondersteunen en verbeteren van het Nederlandse onderwijs. We vinden het belangrijk dat onze oefenprogramma’s bijdragen aan het bereiken van een hoger niveau. Daarom houden we de verschillende referentieniveaus in het oog bij het ontwikkelen van onze spellen en leerdoelen. We proberen hierbij zo uitgebreid mogelijke oefeningen aan te bieden, binnen de digitale ruimte van onze programma’s.

In het overzicht hieronder staat beschreven welke Oefenwebspellen in Rekentuin en Taalzee bijdragen aan de verschillende subdomeinen van het referentiekader.


Rekentuin

Subdomein Getallen:
– getallen
– optellen
– aftrekken
– vermenigvuldigen
– delen
– tafels
– tellen
– reeksen
– splitsen
– rekenvolgorde
– cijfers
– snelheidmix en slowmix

Deze spellen dragen bij aan het behalen van referentieniveau 1S.

Subdomein Verhoudingen:
– breuken+
– meten
– verhaaltjes

Deze spellen draagt bij aan het behalen van referentieniveau 1S. Momenteel wordt er gewerkt aan een serie nieuwe spellen, welke bijdragen aan het behalen van niveau 2S.

Subdomein Meten en meetkunde:
– meten
– verhaaltjes
– vorm en kleur
– figuur en plaats
– geld
– klokkijken

Deze spellen dragen bij aan het behalen van referentieniveau 1S.

Subdomein Verbanden:
Op dit moment heeft Oefenweb nog geen spellen die gericht zijn op het subdomein Verbanden. In de toekomst willen we gaan bekijken hoe we ook aan dit subdomein kunnen bijdragen.


Taalzee

Subdomein Mondelinge taalvaardigheid:
– woordenschat
– wat is het?
– woordvormen

Deze spellen dragen (indirect) bij aan het behalen van referentieniveau 2F. Woordenschat is een belangrijk onderdeel van mondelinge taalvaardigheid.

Subdomein Leesvaardigheid:
– lezen
– zoek de oe
– rijmen
– woordenschat

Deze spellen dragen (indirect) bij aan het behalen van referentieniveau 1F.

Subdomein Schrijfvaardigheid:
De digitale omgeving van Oefenweb leent zich minder goed voor het oefenen van schrijfvaardigheid. Om die reden heeft Taalzee nu geen spellen die dit subdomein direct ondersteunen.

Subdomein Taalverzorging en taalbeschouwing:
– flits
– dictee
– goed gespeld?
– werkwoorden
– zinsontleden
– woord benoemen
– letterchaos
– woordvormen

Deze spellen dragen bij aan het behalen van referentieniveau 2F


Veel van de spellen in Rekentuin en Taalzee dragen bij aan het behalen van referentieniveau 1F of 1S. Veel doelen uit het referentiekader komen overeen met de leerdoelen die in Rekentuin en Taalzee gebruikt worden. Binnen de spellen zijn er ook veel opgaven die het moeilijkheidsniveau van de basisschool (1F/1S) te boven gaan. Deze moeilijkere opgaven dragen niet per se bij aan het behalen van 1F of 1S, maar zorgen er wel voor dat de spellen ook nog leuk en uitdagend zijn voor spelers in het middelbaar onderwijs en zelfs volwassenen.

Zoals te zien is in de originele adviezen van de Expertgroep, zijn de subdomeinen met leerdoelen voor taal en rekenen uitgebreid beschreven. In de oefenprogramma’s van Oefenweb wordt aan veel van deze doelen gewerkt, maar niet allemaal. Niet elk subdomein of doel leent zich voor gebruik in een digitaal oefensysteem, denk bijvoorbeeld aan schrijfoefeningen of mondelinge taalvaardigheid. Uiteraard streven we ernaar om meer en meer onderwerpen uit het referentiekader te verwerken in onze oefenprogramma’s.