Login Demo Bestellen
Bel ons op: 0800 5021 Online & adaptief rekenen, taal en Engels oefenen op school

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws

Vroeg Engels in het Nederlandse basisonderwijs

Vroeg Engels in het Nederlands basisonderwijs

Engels in het basisonderwijs

Myrna Feuerstake, adjunct directeur van EarlyBird, vertelt in dit gastblog over vroeg Engels in het Nederlandse basisonderwijs en de stand van zaken hiervan.

“In Nederland neemt het aanbieden van Engels vanaf de kleutergroepen een grote vlucht; van 15 basisscholen in 2013 naar meer dan 1000 in 2015. De forse toename is toe te schrijven aan verschillende factoren:

1. Steeds meer ouders en hun kinderen stellen een start op jonge leeftijd op prijs.
2. Onderzoeken wijzen uit dat vroeg starten de spreekvaardigheid bevordert, immers hoe eerder starten, hoe meer tijd om te oefenen.
3. Engels is samen met Nederlands en wiskunde een kernvak geworden in het voortgezet onderwijs wat betekent dat er voor deze drie vakken maar één onvoldoende gehaald mag worden.
4. Engels is de meest gebruikte taal op de universiteiten, hogescholen en in internationale contacten.
5. Het ministerie van onderwijs schetst steeds meer het belang van een goede beheersing van de Engelse taal (Plan van aanpak Engels in het basisonderwijs, staatssecretaris van Onderwijs, 2013)

Van kwantiteit naar kwaliteit
Met de groei van het aantal scholen wordt de roep om kwaliteit steeds groter. Elke school met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) heeft de vrijheid het onderwijs op zijn eigen manier vorm te geven. Er is een grote variatie in het aanbod, het aantal lesuren en de deskundigheid van de leerkrachten. Om dit zoveel mogelijk te ondervangen, is er door het Platform vvto o.l.v. het Europees Platform (nu: EP-Nuffic), een Landelijke Standaard vvto ontwikkeld en op 12 mei 2011 aan de toenmalige minister Marja Bijsterveldt overhandigd. Basisscholen kunnen in drie a vier jaar tijd naar deze Standaard toewerken en een kwaliteitskeurmerk behalen als zij aan alle eisen voldoen. De volgende stap is de vvto-basisscholen zover te krijgen dat zij daadwerkelijk volgens de standaard gaan werken om zich vervolgens te laten ‘keuren’. Deze scholen kunnen zich ook aanmelden bij het netwerk vvto van het EP-Nuffic (januari 2015) om kennis en ervaringen te halen en te delen.

In Nederland zijn er drie erkende kwaliteitskeurmerken waarvan EarlyBird er één is.
Op onze website kunt u lezen welke scholen het avontuur al zijn aangegaan en op weg zijn naar het keurmerk of gecertificeerd zijn.

Over EarlyBird
EarlyBird is het landelijk kenniscentrum voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels (vvtoE), met een netwerk van 300 scholen en 50 kinderdagverblijven. Er wordt nauw samengewerkt met het EP-Nuffic, de Hogeschool Rotterdam, Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en onderzoekers van verschillende universiteiten. Het kenniscentrum helpt kinderopvangcentra en basisscholen op weg naar de Landelijk Standaard toe, middels begeleiding, nascholing en materialen, zodat het programma, de leerkrachten en de kinderen steeds beter worden. EarlyBird heeft een wetenschappelijk onderbouwde methodiek ontwikkeld dat er op gericht is kinderen van 2 tot 12 jaar op een speelse natuurlijke wijze de Engelse taal te leren.
EarlyBird ontwikkelt ook curricula, les- en spelmaterialen voor uitgevers, met deze methodiek als uitgangspunt. Recent is Words&Birds op de markt gekomen, een online en adaptief Engels oefenprogramma dat samen met Oefenweb ontwikkeld is. Kinderen vanaf groep 5 kunnen op hun eigen niveau, zowel thuis als op school, zelfstandig oefenen aan het uitbreiden van hun woordenschat, lezen, spellen en grammatica. Materialen als Words&Birds dragen bij aan een kwalitatief goed onderwijsprogramma.”